Teacher Advisors:

  • Puan Cheah Phaik Hoon
  • Puan Priyatharshini
  • Puan Nalina Devi

President: Gladys Cheong Kai Xin (S5B)

Vice President: Cheang Yan Teng (S5C)

Secretary: Nicole Yeoh Qian Hui (P4A)

Vice Secretary: Loh Yee Tung (K2A)

Treasurer: Nicole Ooi Ker Xin (S4C)

Vice treasurer: Megan Ong You Xuan (K3G)

Kebersihan: Chia Min Yi (K3I)

Blog: